Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse med mindre andet er aftalt og skriftligt bekræftet af Häfele Danmark A/S.

Tilbud

Alle tilbud er fritblivende, og normalt gældende i 2 måneder fra tilbuddets dato, med forbehold for mellemsalg, stigninger i arbejdsløn, materialer, valutakurser eller andre forhold uden for sælgers kontrol.

Priser

Alle priser opgives uden omsætningsafgift, punktafgifter eller andre offentlige udgifter, idet disse anføres særskilt på fakturaen med de til enhver tid gældende satser. Häfele Danmark A/S forbeholder sig ret til at ændre prisen i tilfælde af prisændring fra vores leverandører samt ved ændring af valutakurser, importafgifter, fragtrater og andre afgifter fra tilbudsdagen og indtil den dag leveringen sker.

Leveringstider

De opgivne leveringstider som er ansat efter vores bedste skøn, er uden forbindende for os. En evt. forsinkelse berettiger ikke køber til annullering af ordren.

Levering

Levering sker i henhold til de aftalte betingelser. Leveringsforpligtelsen ophæves i tilfælde af krig, ildebrand, strejke, lockout, trafikforstyrrelser, mobilisering, politiske uroligheder, konkurs, ind - og udførselsforbud eller andre forhold uden for sælgers kontrol der kan hindre eller vanskeliggøre leveringen. Kan køber ikke modtage leverancen til aftalt tidspunkt grundet forhold for hvilke sælger ikke bærer ansvaret, forbeholder vi os ret til at udstede faktura på hele ordren, og denne faktura må betragtes som øvrige fakturaer. Eventuelle oplagringsudgifter faktureres lavest muligt.

Dellevering

Dersom en kunde ønsker dellevering af en større samlet ordre, forbeholder vi os ret til at udstede faktura på hele ordren samt de hermed forbundne ekstra omkostninger. Denne faktura må betragtes som øvrige fakturaer.

Betaling

Gældende betalingsbetingelser anføres på ordrebekræftelse samt faktura. Ved for sen betaling er Häfele berettiget til at opkræve morarente af det skyldige beløb med 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og indtil betaling sker. De leverede varer forbliver, i det omfang loven tillader det, Häfele Danmark A/S' ejendom indtil betaling for leverancen er erlagt fuldt ud.

Reklamation og mangler

Såfremt køber vil reklamere over levering og mangler, skal dette ske straks. Reklamationer fremsat senere end 8 dage efter modtagelsen af varen accepteres ikke.

Specialfremstillede varer

Ordrer på specialfremstillede varer, eller skaffevarer, kan kun ændres eller annulleres efter skriftlig aftale.

Returnering

Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale, og mod fradrag af returneringsomkostninger. Returnering er kun muligt for kurante varer i ubrudt og original emballage samt angivelse af fakturanummer.

Tekniske oplysninger

Alle tekniske oplysninger som er anført i kataloger, prospekter, illustrationer eller lignende, er kun vejledende. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang det udtrykkeligt fremgår af Häfele Danmark A/S' ordrebekræftelse eller anden skriftlig aftale.

Ansvar

Erstatningsansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab som følge af fejl eller mangler ved leverede produkter eller ydelser, hæfter Häfele Danmark A/S ikke for.

Værneting

Værneting for enhver tvist der måtte opstå i forbindelse med leverancer eller betaling, er sælgers bopæl.

Häfele Danmark, 2003.